ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

Να σημειώσουμε ότι η ποικιλία αμάσι αναφέρεται ως Blanc d'Edessa (Edessis - Amasy)
Πάμε να δούμε τι αναφέρει ο κανονισμός που καλό είναι να τον έχουμε υπόψιν μας:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν τα επιτραπέζια σταφύλια των ποικιλιών (cultivars) της Vitis vinifera L., που προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή νωπά, εκτός από τα επιτραπέζια σταφύλια που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση.
II. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Οι προδιαγραφές αποβλέπουν στον καθορισμό των χαρακτηριστικών που πρέπει να εμφανίζουν τα επιτραπέζια σταφύλια μετά την επεξεργασία και τη συσκευασία.
A. Ελάχιστα χαρακτηριστικά
Σε όλες τις κατηγορίες, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία και των αποδεκτών ορίων ανοχής, τα τσαμπιά και οι ρώγες πρέπει να είναι:
- υγιή· εξαιρούνται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί τέτοιες αλλοιώσεις ώστε να είναι ακατάλληλα για κατανάλωση,
- καθαρά, πρακτικά χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες,
- πρακτικά απαλλαγμένα από παράσιτα,
- πρακτικά απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων,
- χωρίς ασυνήθη εξωτερική υγρασία,
- χωρίς ξένη οσμή ή/και γεύση.
Επιπλέον, οι ρώγες πρέπει να είναι:
- ολόκληρες,
- καλοσχηματισμένες,
- κανονικά αναπτυγμένες.
Η χρώση που οφείλεται στον ήλιο δεν αποτελεί ελάττωμα.
Τα τσαμπιά πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς.
Τα επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα και ώριμα. Η ανάπτυξη και η κατάσταση των επιτραπέζιων σταφυλιών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει:
- να αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση
και
- να φθάνουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση.
B. Ταξινόμηση
Τα επιτραπέζια σταφύλια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες που ορίζονται παρακάτω:
i) κατηγορία "έξτρα"
Τα επιτραπέζια σταφύλια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι ανώτερης ποιότητας. Τα σταφύλια πρέπει να παρουσιάζουν το τυπικό σχήμα, την ανάπτυξη και το χρωματισμό της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη της ζώνης παραγωγής και να μην παρουσιάζουν κανένα ελάττωμα. Οι ρώγες πρέπει να είναι σφικτές, καλά προσφυόμενες, ομοιόμορφα κατανεμημένες στο βόστρυχο, σχεδόν καλυμμένες από την επάνθισή τους.
ii) Κατηγορία Ι
Τα επιτραπέζια σταφύλια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα τσαμπιά πρέπει να παρουσιάζουν το τυπικό σχήμα, ανάπτυξη και χρωματισμό της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη της ζώνης παραγωγής. Οι ρώγες πρέπει να είναι σφικτές, καλά προσφυόμενες και όσο το δυνατό καλυμμένες από την επάνθισή τους. Μπορούν, ωστόσο, να είναι λιγότερο ομοιόμορφα κατανεμημένες στο βόστρυχό τους, συγκριτικά με την κατηγορία "έξτρα".
Επιτρέπονται, ωστόσο, τα ακόλουθα ελαττώματα, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζουν την εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατήρησή του και την παρουσίασή του στη συσκευασία:
- ελαφρά παραμόρφωση,
- ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού,
- πολύ ελαφρά ηλιακά εγκαύματα, που έχουν προσβάλει μόνο την επιδερμίδα.
iii) Κατηγορία ΙΙ
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα επιτραπέζια σταφύλια που δεν μπορούν να καταταγούν στις ανώτερες κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που αναφέρονται πιο πάνω.
Τα τσαμπιά μπορεί να παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα όσον αφορά το σχήμα, την ανάπτυξη και το χρωματισμό, υπό τον όρο ότι δεν μεταβάλλονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη της ζώνης παραγωγής.
Οι ρώγες πρέπει να είναι αρκετά σφικτές και προσφυείς και όσο το δυνατό καλυμμένες από την επάνθισή τους. Μπορεί να είναι κατανεμημένες λιγότερο ομοιόμορφα στο βόστρυχό τους σε σχέση με την κατηγορία Ι.
Τα ακόλουθα ελαττώματα είναι δεκτά, υπό τον όρο ότι τα σταφύλια διατηρούν τα κύρια χαρακτηριστικά ποιότητας, διατήρησης και παρουσίασης:
- ελαττώματα σχήματος,
- ελαττώματα χρωματισμού,
- ελαφρά ηλιακά εγκαύματα της επιδερμίδας,
- ελαφροί μώλωπες,
- ελαφρές αλλοιώσεις της επιδερμίδας.
III. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ
Η ταξινόμηση κατά μέγεθος προσδιορίζεται από το βάρος του τσαμπιού.
Προβλέπεται το ακόλουθο ελάχιστο βάρος ανά τσαμπί για τα επιτραπέζια σταφύλια που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια, τα σταφύλια που καλλιεργούνται στην ύπαιθρο, μεγαλόρωγες ή μικρόρωγες ποικιλίες.
>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>
Ο διαχωρισμός των ποικιλιών σε ποικιλίες που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια, ποικιλίες που καλλιεργούνται στην ύπαιθρο, και σε μεγαλόρωγες και μικρόρωγες ποικιλίες εμφαίνεται στον κατάλογο ποικιλιών αμπέλου που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα της παρούσας προδιαγραφής.
Για όλες τις κατηγορίες: σε κάθε μικρή συσκευασία που δεν υπερβαίνει το 1 kg καθαρό βάρος, επιτρέπεται να περιέχεται ένα τσαμπί βάρους κατώτερου από το ελάχιστο βάρος προκειμένου να επιτευχθεί το αναγραφόμενο βάρος, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις άλλες απαιτήσεις της σχετικής κατηγορίας.
Στην περίπτωση που η ονομασία της ποικιλίας που αναφέρεται στη σήμανση δεν περιέχεται στον κατάλογο του προσαρτήματος της παρούσας προδιαγραφής, απαιτείται το ελάχιστο βάρος για τις μεγαλόρωγες ποικιλίες.
IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ
Για τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σχετικής κατηγορίας, γίνονται δεκτά όρια ανοχής ποιότητας και μεγέθους σε κάθε κιβώτιο.
A. Όρια ανοχής ποιότητας
i) Κατηγορία "έξτρα"
5 % κατά βάρος των σταφυλιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι σύμφωνα με εκείνα της κατηγορίας Ι ή, κατ' εξαίρεση, που είναι αποδεκτά στα όρια ανοχής της κατηγορίας.
ii) Κατηγορία Ι
10 % κατά βάρος των σταφυλιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι σύμφωνα με εκείνα της κατηγορίας ΙΙ ή, κατ' εξαίρεση, είναι αποδεκτά στα όρια ανοχής της κατηγορίας.
iii) Κατηγορία ΙΙ
10 % κατά βάρος των σταφυλιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής ούτε στα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εκτός από τα προϊόντα που έχουν υποστεί σήψη ή άλλες αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση.
B. Όρια ανοχής μεγέθους
i) Κατηγορία "έξτρα" και Ι
10 % κατά βάρος των σταφυλιών που δεν αντιστοιχούν στο μέγεθος της κατηγορίας αλλά σ' αυτό της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
ii) Κατηγορία ΙΙ
10 % κατά βάρος των σταφυλιών που δεν αντιστοιχούν στο μέγεθος της κατηγορίας αλλά έχουν βάρος που δεν είναι κατώτερο από 75 g.
V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
A. Ομοιογένεια
Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει μόνο σταφύλια της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, κατηγορίας ποιότητας και του ίδιου βαθμού ωριμότητας.
Για τα προϊόντα που διατίθενται σε μικρές συσκευασίες καθαρού βάρους το πολύ έως 1 kg, δεν απαιτείται ομοιογένεια ποικιλίας και καταγωγής.
Όσον αφορά την κατηγορία "έξτρα", τα τσαμπιά πρέπει να είναι ουσιαστικά του ίδιου χρωματισμού και μεγέθους.
Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του κιβωτίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.
B. Συσκευασία
Τα επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να συσκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του προϊόντος.
Στην κατηγορία "έξτρα", η συσκευασία γίνεται μόνο σε ένα στρώμα.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κιβωτίου πρέπει να είναι καινούργια, καθαρά και να μην μπορούν να προκαλέσουν στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υλικά με εμπορικές ενδείξεις, και ιδίως χαρτιά ή αυτοκόλλητα, υπό τον όρο ότι η εκτύπωση ή η επικόλληση πραγματοποιείται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα.
Τα κιβώτια δεν πρέπει να περιέχουν ξένα σώματα, εκτός από μία ειδική παρουσίαση στην οποία υπάρχει ένα τμήμα κλήματος στο κοτσάνι του σταφυλιού, το μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει 5 cm.
VI. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά, στην ίδια πλευρά, με στοιχεία ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, τις ακόλουθες ενδείξεις:
A. Στοιχεία ταυτότητας
- Συσκευαστής ή/και αποστολέας: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ή συμβολική ταυτοποίηση (αναγνώριση) η οποία εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από επίσημη υπηρεσία. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται κωδικός (συμβολική ταυτοποίηση), η ένδειξη "συσκευαστής ή/και αποστολέας (ή ισοδύναμη συντομογραφία)" πρέπει να αναγράφεται δίπλα στον εν λόγω κωδικό (συμβολική αναγνώριση).
B. Είδος του προϊόντος
- "Επιτραπέζια σταφύλια", το περιεχόμενο δεν είναι εξωτερικώς ορατό.
- Ονομασία της ποικιλίας, ή, ενδεχομένως, ονομασίες των ποικιλιών.
Γ. Καταγωγή του προϊόντος
- Χώρα καταγωγής ή, ενδεχομένως, χώρες καταγωγής και, κατά περίπτωση, ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία.
Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά
- Κατηγορία
Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό)
Προσάρτημα
ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ(1)
Οι εντός παρενθέσεως ονομασίες αποτελούν συνώνυμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξαιρέτως στη σήμανση των κιβωτίων.
1. Επιτραπέζια σταφύλια που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια
Alphonse Lavallée (Garnacha roya - Ribier)
Black Alicante (Granacke - Granaxa - Grandaxa)
Cardinal
Canon Hall (Canon Hall Muscat)
Colman (Gros Colman) [βλέπε σημείο 2, στοιχείο α) - Gros Colman]
Frankenthal [βλέπε σημείο 2, στοιχείο α) - Schiava Grossa]
Golden Champion [βλέπε σημείο 2, στοιχείο α) - Baresana]
Gradisca (Gradiska)
Gros Maroc
Léopold III
Muscat d'Alexandrie [βλέπε σημείο 2, στοιχείο α)]
Muscat de Hambourg [βλέπε σημείο 2, στοιχείο β) - Moscato d'Amburgo]
Prof. Aberson
Royal
2. Επιτραπέζια σταφύλια που καλλιεργούνται στην ύπαιθρο
α) Μεγαλόρωγες ποικιλίες
Aledo (New Cross - Real)
Alphonse Lavallée (βλέπε σημείο 1)
Amasya Siyahi
Angela (Angiola)
Baresana (Duraca - Golden Champion - Lattuario bianco - Latuario bianco - Littuario bianco - Turchesa - Turchesca - Uva di Bisceglie - Uva rosa - Uva Turca - Varesana)
Barlinka
Bicane (Napoléon - Perle impériale - Weisser Damaszaner - Zanta)
Bien Donné
Blanc d'Edessa (Edessis - Amasya)
Bonheur
Calmeria
Cardinal
Coarna noir
Dabouki (Barbaroui - Khalili - Salti)
Danam
Dan Ben-Hannah (Black Emperor)
Danlas
Datal
Dauphine
Diagalves (Dependura - Formosa - Pendura - Villanueva)
Dimiat (Damiat - Zoumiatico)
Dominga (Gloria - Murciana blanca - Uva verde de Alhama)
Doña María (D. Maria)
Emperor (Emperador - Genova - Red Emperador - Red Emperor)
Erenköy Beyazi
Erlihane
Ferral
Flame Tokay
Gemre (Pembe Gemre)
Golden Hill
Gros Colman (Colman Früher Wälscher - Gros Colmar - Triomphle)
Hönüsü
Ignea (I. Pirovano 185)
Imperial Napoleon (Doña Mariana - Mariana)
Italia (Dona Sofia - Idéal - Italian muscat - I. Pirovano 65 - Moscatel Italiano)
Kozak Beyazi
La Rochelle
Lival
Matilde
Michele Palieri
Muscat d'Alexandrie (Moscatellone - Moscatel Romano - Muscat Gordo bianco - Muscat de Grano Gordo - Muscat d'Espagne - Muscat Romano - Muscat blanc d'Alexandrie - Muskaat van Alexandrië - Salamanna - Seramanna - White Hanepoot - Witte Muskaat - Zibibbo)
Muscat Madame Mathiasz (Madame Jean Mathiaz)
Muscat Supreme
Ohanes (Almería - Blanca Legitima - Ohanez - Uva de Almeiria - Uva di Almeria - Uva de Embarque - Uva del Barco)
Olivette blanche (Bridal - Olivette de Montpellier - Olivette de Vendemian)
Olivette noire (Olivetta nera - Olivetta Vibonese - Cornichon - Preta - Purple Cornichon)
Pannonia (Pannonia Gold)
Peck
Perlona (I. Pirovano 54)
Phraoula (Fraoula - Praoula Kokkini - Phraoula radini)
Planta Nova (Coma - Tardana - Tortazon)
Prune de Cazouls
Ragol (Ahmeur bou Ahmeur - Angelina - Argelina - Imperial roja - Uva de Ragol)
Razaki
Red Globe
Regina (Afouz Ali - Afis Ali - Afuz Ali - Aleppo - Bolgar - Dattier de Beyrouth - Dattero di Negroponte - Galleta - Hafis Ali - Inzolia imperiale - Karaboumou - Kararubun - Mennavacca bianca - Parchitana - Pergolona - Regina di Puglia - Reine - Rasaki - Rosaki blanc - Rosetti - Uva Real - Waltham Cross)
Regina nera (Mennavacca nera - Lattuario nero - Olivettona - Regina negra - Rosaki noir)
Ribol
Ronelle (Black Gem)
Salba
Schiava grossa (Black Hambourg - Frankenthal - Gross Vernatsch - Imperator - Lamper - Schiavone - Trollinger)
Sonita
Sugrafive (Early Superior Seedless)
Sugraone (Superior Seedless)
Sunred Seedless
Tchaouch (Chaouch - Parc de Versailles - Tsaoussi)
Verico
Victoria
β) Μικρόρωγες ποικιλίες
Admirable de Courtiller (Admirable - Csiri Csuri)
Albillo (Acerba - Albuela - Blanco Ribera - Cagalon)
Angelo Pirovano (I. Pirovano 2)
Annamaria (I. Ubizzoni 4)
Baltali
Beba (Beba de los Santos - Eva)
Catalanesca (Catalanesa - Catalana - Uva Catalana)
Chasselas blanc (Chasselas doré - Fendant - Franceset - Franceseta - Gutedel - Krachgutedel - White van der Laan)
Chasselas rouge
Chelva (Chelva de Cebreros - Guareña - Mantuo - Villanueva)
Ciminnita (Cipro bianco)
Clairette (Blanquette - Malvoisie - Uva de Jijona)
Colombana bianca (Verdea - Colombana de Peccioli)
Dehlro
Delizia di Vaprio (I. Pirovano 46 A)
Flame Seedless (Red Flame)
Gros Vert (Abbondanza - St Jeannet - Trionfo dell'Esposizione - Verdal - Trionfo di Gerusalemme)
Jaoumet (Madeleine de Saint-Jacques - Saint-Jacques)
Madeleine (Angevine - Angevine Oberlin - Madeleine Angevine Oberlin - Républicain)
Mireille
Molinera (Besgano - Castiza - Molinera gorda)
Moscato d'Adda (Muscat d'Adda)
Moscato d'Amburgo (Black Muscat - Hambro - Hamburg - Hamburski Misket - Muscat de Hambourg - Moscato Preto)
Moscato di Terracina (Moscato di Maccarese)
OEillade (Black Malvoisie - Cinsaut - Cinsault - Ottavianello - Sinso)
Panse précoce (Bianco di Foster - Foster's white - Sicilien)
Perla di Csaba (Càbski Biser - Julski muskat - Muscat Julius - Perle de Csaba)
Perlaut
Perlette
Pizzutello bianco (Aetonychi aspro - Coretto - Cornichon blanc - Rish Baba - Sperone di gallo - Teta di vacca)
Précoce de Malingre
Primus (I. Pirovano 7)
Prunesta (Bermestia nera - Pergola rossa - Pergolese di Tivoli)
Regina dei Vigneti (Königin der Weingärten - Muskat Szölöskertek Kizalyneja - Szölöskertek Kizalyneh - Rasaki ourgarias - Regina Villoz - Reina de las Viñas - Reine des Vignes - I. Mathiasz 140 - Queen of the Vineyards)
Servant (Servan - Servant di Spagna)
Sideritis (Sidiritis)
Sultanines (Bidaneh - Kishmich - Kis Mis - Sultan - Sultana - Sultani - Cekirdesksiz - Sultanina bianca - Sultaniye - Thompson Seedless en mutations)
Valenci blanc (Valensi - Valency - Panse blanche)
Valenci noir (Planta Mula - Rucial de Mula - Valenci negro)
Yapincak
(1) Ορισμένες ονομασίες που περιλαμβάνονται στους εν λόγω καταλόγους ποικιλιών μπορεί να δείχνουν κατατεθέντα σήματα και σήματα καλυπτόμενα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ορισμένες χώρες.
Share on Google Plus

0 σχόλια: